مزایای ما:

   • مدیران پروژه دانش آموخته با سابقه طولانی کاری
   • مدیران پروژه باتجربه تایید شده
   • مهندسان در پستهای گوناگون
   • ظرفیت تخصصی هر فن در رابطه با مفاهیم پیچیده مدیریت پروژه خبره
   • ظرفیت اجرایی و توسعه ایی چند تخصصی
   • انعطاف پذیری
   • دانش زبانهای خارجی ، تجربه های خارجی و بین المللی

مزیت های شما:

  • به جهت تجربه بالای کاری افزایش کیفیت کار
  • مزایت داشتن کیفیت برتر به سبب بهرمندی از تاییدات و داشتن دانش انجام کار
  • مزیت در قیمت به سبب واگذاری بخشی ازکار
  • به حداقل رساندن هزینه های ثابت
  • انعطاف زمانی و مکانی به سبب واگذاری بخشی از کار

Projectmanagers PM تمرکز خود را بر روی زمینه مدیریت پروژه در شاخه های زیر قرار داده است

    • انرژی و تکنولوژی قدرت
    • شیمی و پترو شیمی
    • محیط زیست و مهندسی فرآیند
    • داروسازی
    • تکنولوژی مواد خوراکی و مایحتاج
    • اتوماسیون
    • قطعه سازی / مکانیک
    • نفت و گاز

 ما از تماس شما خوشحال خوایم گشت!