به محض آنکه چهار چوب پروژه تعریف شد، برنامه زمانی تایید گشت و بودجه پروژه اختصاص پیدا کرد ، فاز اجرایی پروژه آغاز میگردد.

Projectmanagers PMبرای فاز اجرایی پروژه تمام مسئولیت را با قیمت ثابت به عهده میگیرد.

ما به شما کمک میکنیم تا در فاز اجرایی به اهداف پروژه خود در چهارچوب زمانی و هزینه دست یاببید و کیفیت مورد درخواست برای انتقال به مشتری را اطمینان حاصل کنید.

علاوه براین ما بخشی از وظایف پروژه را به عهده میگیریم و توانایی های برنامه ریزی را به شما میدهیم.

نیازهای خود را در اسرع وقت با ما در میان گذارد، پس از آن ما برای شما بهترین همکاران را انتخاب میتوانیم کنیم.

مزایای شما:

   • برنامه ریزی منعطف کارمندان
   • اجرای پروژه بدون هزینه های جانبی پروژه
   • سرویس های رقابتی مدیریت پروژه همچنین برای پروژه های کوتاه مدت
   • اجتناب از افت کیفیت
   • استفاده از توانمندی های حرفه ایی
   • اجتناب از ناکارآمدی