ما ارائه دهنده

راهبری برای مدیریت پروژه و توان رهبری

   • مشاوره فرد محور
    • رهبری تک/ رهبری رو در رو
    • رهبری تک/ رهبری تلفنی
   • سنجش میزان پیشرفت یک فرد
   • فعال کردن و بالا بردن پتانسیل توان رهبری / همکاران
   • آزاد نمودن پتانسیل افراد
رهبر موضوعیت میدهد به خود محرمانگی

هدف از رهبری

   • شناسایی تک تک منابع و استفاده از آنها
   • حل بن بست هایی که شما را از رسیدن به اهدافتان باز میدارند
   • مدیریت بحران ها و پروسه تغییر
   • بالا بردن صلاحیت فردی
   • بالا بردن صلاحیت اجتماعی
   • دستیابی به پیشنیازها برای به دست آوردن سرویس بهینه
   • بازگشت به خود
   • گشودن جنبه های شخصی فضای عملکرد