مشاوره چک در بر گیرنده سروبسهای عمومی برای حمایت روشمند از سازماندهی مدیریت پروژه شماست. بسته به هر فاز که پروژه شما در آن قرار دارد ( برنامه ریزی ، اجرا یا فاز آماده سازی پسین) حمایت میکند Projectmanagers PM شما را با دانش چگونگی انجام کار و با تعیین یک مدیریت پروژه بر پایه متخصصین ضرف یک هفته با قیمت ثابت در اختیار شما قرار میدهد.

Projectmanagers PM ارئه دهنده مشاوره چک به ترتیب زیر است:

   • مشاوره چک برای برنامه ریزی پروژه شما
   • مشاوره چک برای جلسات به حرکت در آوردن
   • مشاوره چک برای اجرای پروژه
   • مشاوره چک برای پایان پروژه

مشاوره چک برنامه ریزی

سرویس مشاوره عمومی برای مدیریت پروژه و جانشین مدیریت

مشاوره توسط یک متخصص شرکت Projectmanagers PM برای حداکثر یک هفته شامل گزارش پایاتی و گفتگوی پسین

سرویس ها

  • بررسی تمام و کمال مدارک پروژه شما جهت برنامه ریزی پروژه
  • بررسی محتوای چشم انداز پروژه
  • بررسی ساختار پروژه بر اساس تعریف پذیری و مناسب بودن
  • بررسی محتوای اسناد برای سازمان پروژه ، تعریف نقش و ارتباطات
  • بررسی توضیح بسته های کاری و روشها / قوانین درپروشه جستجو (برای حداکثر 20 بسته کاری)
  • بررسی تمام و کمال اجرای برنامه پروژه شما

مشاوره چک برای به حرکت در آوردن

سرویس مشاوره عمومی برای مدیریت پروژه و جانشین مدیریت

مشاوره توسط یک متخصص شرکت Projectmanagers PM برای حداکثر یک هفته شامل گزارش پایاتی و گفتگوی پسین

سرویس ها

  • آنالیز اسناد برای برنامه ریزی پروژه
  • ایجاد یک کاتوک حرکت برای به پیش بردن رویداد کیک آف پروژه
  • حمایت از هسته مرکزی پروژه شما ( حداکثر تا 5 نفر) با اجرای رویداد کیک آف پروژه شما

مشاوره چک برای اجرای پروژه

سرویس مشاوره عمومی برای تیمهای پروژه کوچک و متوسط ( بیشترین تعداد اعضای تیم 10 نفر)
مشاوره توسط یک متخصص شرکت Projectmanagers PM برای حداکثر یک هفته شامل گزارش پایاتی و گفتگوی پسین

پیشنیازها : به اشتراک گذاری تمام و کمال اسناد پروژه دو هفته پیش از اجرای پروژه

سرویس ها

   • آنالیز مدیریت رابط شما
   • به آزمایش گذاشتن ظرفیت تصمیم گیری و جایگذاری رهبری پروژه
   • تحلیل درون پروژه ای روابط
   • آزمودن پروسه های درون پروژه ایی برای مدیریت تغییر
   • به آزمایش گذاشتن برای آموزشهای حین پروژه جهت رسیدن به کار تیمی موثر
   • مشاوره تنش زدایی شرایط

مشاوره چک برای پایان پروژه

سرویس مشاوره عمومی برای تیمهای پروژه کوچک و متوسط ( بیشترین تعداد اعضای تیم 10 نفر)
مشاوره توسط یک متخصص شرکت Projectmanagers PM برای حداکثر یک هفته شامل گزارش پایاتی و گفتگوی پسین

پیشنیازها : به اشتراک گذاری تمام و کمال اسناد پروژه دو هفته پیش از اجرای پروژه

سرویس ها

 • آنالیز به منظور موثر نمودن سازماندهی پروژه و ارتباطات پروژه
 • به آزمون گذاشتن پروسه های انتقال دانش و دروس آموخته شده
 • آزمودن جهت مقایسه پتاسیل پروژه شما با نگاه به محاسبات پسین و تطابق با KPI
 • مشاوره تنش زدایی شرایط

شرایط عمومی

مشاوره چک ما در بر گیرنده سرویس های در بالا آمده است بدون در نظر گرفتن هزینه های سفر. مشاوره چک در بیشتر حالت تنها برای یک پروژه اعتبار دارند. سرویسها در دفتر کارفرما ارائه میگردند. برای ارائه سرویسها کارفرما یک فضای کاری بدون هزینه در درسترس قرار میدهد. ایجاد اسناد پروژه ای که وجود ندارند بخشی از خدمات عمومی مشاوره به حساب نیامده  و بعد از امضای قرارداد مستقیم در صورتحساب منظور میگردد.