آیا شما مایلید پروژه تان همیشه بر اساس چهارچوب مشخص برای هزینه ها و بازه زمانی مشخص گشته به پایان برسد؟

همه چیز بهینه باشد؟ و همواره بر اساس برنامه؟

بدانید وضعیت پروژه تان چگونه است؟

ارتباط میان اجزا تیم پروژه با صاحبان سهام و کارفرما چگونه است؟

آیا شما از بازده پروژه خود رضایت دارید؟

میخواهید اطمینان یابید که پروسه های پروژه بهینه برنامه ریزی شده اند و در جریانند؟
Projektmanagers PM پروژه شما را آنالیز میکند

 • در مرجله برنامه ریزی و محاسبات
 • در طول اجرای پروژه و
 • در مرحله بازنگری پروژه

Projektmanagers PM – مشاوره غیروابسته و رقابتی ارئه میکند!

از ما در رابطه با مشاوره چک بپرسید!

خدمات بالقوه برای شما:

 • افزایش دقت در هزینه ها
 • شناسایی محرک هزینه ها
 • جلوگیری از ناکارآمدی پروژه
 • تحلیل چرخه کار
 • شتابگیری بلقوه پروژه
 • جلوگیری از ادعای شکایت
 • شناسایی و حذف امکان از دست دادن کیفیت
 • جلوگیری از موازی کاری و تصادم در پروژه
 • هشدار پیش از وقوع ریسک و تصادم در پروژه